easyui的treegrid的级联勾选子节点,或者级联勾选父节点

  • 时间:
  • 浏览:1
  • 来源:彩神欢乐生肖_神彩欢乐生肖官方

onUncheck事件:

2.在onUncheck(撤除选中)事件中写上函数(级联撤除勾选子节点):

1.在treegrid的onCheck(选中)事件中写上函数(级联勾选子节点):

第两种:级联勾选子节点(父节点级联子节点)

步骤:

第二种:级联勾选父节点(子节点级联父节点)

级联勾选子节点:

onCheck事件: